Εργασία 5.4

Νέα υλικά και μέθοδοι συντήρησης μνημείων

Περιγραφή εργασιών:

Εργασίες σχετικές με την κινητική της διάλυσης του ανθρακικού ασβεστίου και μαρμάρου σε ακόρεστα διαλύματα και σε τιμές pH στην αλκαλική περιοχή, έχουν δείξει ότι η χημική σύσταση του λίθου παίζει σημαντικό ρόλο στην κινητική της διάλυσης [5].  Παράλληλα, η δομή του ανόργανου υλικού (πορώδης δομή) είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την αποσάθρωση όσο και για την επιτάχυνση της διάλυσης [6].  Είναι προφανές, ότι το θέμα της φθοράς των φυσικών λίθων απαιτεί προσέγγιση από διαφορετική οπτική γωνία ενώ η θεραπεία του προβλήματος μπορεί να γίνει με βάση περαιτέρω έρευνα η οποία από τις επιμέρους μελέτες υλικών ή μνημείων θα είναι σε θέση να καταλήξει σε γενικότερα τύπου μοντέλα τα οποία θα έχουν επαληθευθεί επί τη βάσει αξιόπιστων εργαστηριακών μετρήσεων [7].

Ως εκ των ανωτέρω προτείνεται να πραγματοποιηθούν :

α)  Μελέτη της κινητικής της διάλυσης διαφόρων τύπων μαρμάρου και καθαρού ασβεστίτη (ανθρακικό ασβέστιο) σε ευρεία περιοχή τιμών pH.

β)  Μελέτη της σημασίας της παρουσίας φωσφορικών , θειικών και ιόντων φθορίου στα ακόρεστα διαλύματα.  Οι πειραματικές μετρήσεις θα γίνουν σε συνθήκες σταθερού κορεσμού των διαλυμάτων.

γ)  Προσαρμογή των πειραματικών μετρήσεων σε κινητικά μοντέλα προκειμένου να γίνει συσχετισμός χαρακτηριστικών των υλικών, συνθηκών του περιβάλλοντος και μηχανισμού.

δ)  Επαλήθευση των μηχανιστικών μοντέλων με εφαρμογή ανάλογων μεθόδων συντήρησης (μείωσης του ρυθμού φθοράς).  Θα χρησιμοποιηθούν πρόσθετα (φυσικά υδατοδιαλυτά πολυμερή όπως καρβοξυ μεθυλο ινουλίνη) και επικαλύψεις της επιφάνειας (με οξαλικό, φωσφονικό ή φωσφορικό ασβέστιο)

Ρόλος φορέα:

ΙΕΧΜΗ- Μελέτη της κινητικής της διάλυσης διαφόρων τύπων μαρμάρου σε ευρεία περιοχή τιμών pH. Προσαρμογή πειραματικών μετρήσεων σε κινητικά μοντέλα και συσχετισμός χαρακτηριστικών των υλικών, συνθηκών του περιβάλλοντος και μηχανισμού. Επαλήθευση μηχανιστικών μοντέλων με εφαρμογή ανάλογων μεθόδων συντήρησης (μείωσης του ρυθμού φθοράς με χρήση προσθέτων)

Παραδοτέα:

α) Κινητική διάλυσης ανθρακικού ασβεστίου σε ακόρεστα διαλύματά του και σε συνθήκες σταθερού κορεσμού διαφόρων τύπων μαρμάρου (ασβεστιτικά και δολομιτικά) σε περιοχή τιμών pH μεταξύ 5.5-8.5

Διαθέσιμο εδώ:

β) Κινητική της διάλυσης διάλυσης ανθρακικού ασβεστίου σε ακόρεστα διαλύματά του και σε συνθήκες σταθερού κορεσμού διαφόρων τύπων μαρμάρου (ασβεστιτικά και δολομιτικά) παρουσία πρόσθετων (πολυμερή καρβοξυ μεθυλ ινουλίνης, φωσφονικά παράγωγα, θειϊκά και ιόντα φθορίου)

Διαθέσιμο εδώ:

γ) Κινητικά μοντέλα και συμπεράσματα για τον μηχανισμό αναλόγως των συνθηκών στο υδατικό περιβάλλον του ασβεστολίθου

Διαθέσιμο εδώ:

δ) Εφαρμογή επιστρωμάτων σε ασβεστόλιθο (οξαλικού ασβεστίου, φωσφονικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου) και εκτίμηση της προστασίας (μετρήσεις της κινητικής της διάλυσης)

Διαθέσιμο εδώ: