Εργασία 5.5

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων καθαρισμού με τεχνικές λέιζερ

Περιγραφή εργασιών:

Σύνθετα προβλήματα συντήρησης τα οποία χρήζουν ιδιαίτερη μελέτη αναφορικά με την δυνατότητα εφαρμογής της τεχνολογίας λέιζερ για την απομάκρυνσή τους είναι τα εξής:

  • Αφαίρεση βιολογικών επικαθήσεων όπως π.χ. επιλιθικοί και ενδολιθικοί μικροοργανισμοί (λειχήνες, μύκητες, βακτήρια) οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε εκτεταμένες πέτρινες επιφάνειες (π.χ. μαρμάρινες, ασβεστολιθικές κλπ) σε αρχαιολογικούς χώρους. Με τελικό στόχο την προστασία των αρχαιολογικών μνημείων που έχουν προσβληθεί από βιολογική διάβρωση, καθώς και την αποκατάσταση και ανάδειξη της αυθεντικής επιφάνειας τους, οι επεμβάσεις συντήρησης αποσκοπούν στην απομάκρυνση των επιλιθικών μικροοργανισμών και την απενεργοποίηση των ενδολιθικών. Μέχρι σήμερα το πρόβλημα αυτό δεν έχει επιλυθεί και στόχος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης συστημάτων λέιζερ εξελιγμένης τεχνολογίας για την αντιμετώπισή τους (π.χ. συστήματα που συνδυάζουν διαφορετικούς μηχανισμούς φωτοαποδόμησης με την παράλληλη χρήση 2 ή περισσότερων δεσμών λέιζερ).
  • Αφαίρεση επιζωγραφίσεων από μοντέρνα ζωγραφικά έργα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες (π.χ. συνδετικά υλικά) ακρυλικής προέλευσης με στόχο την ανάδειξη της υποκείμενης αυθεντικής επιφάνειας.
  • Αφαίρεση επικαθήσεων από τοιχογραφίες. Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρόβλημα καθαρισμού εφόσον συνήθως αφορά πολλαπλά στρώματα διαφορετικής σύστασης (π.χ. οργανικά προστατευτικά στρώματα από αποτυχημένες επεμβάσεις συντήρησης, επικαθήσεις από ρύπους, άλατα προερχόμενα από ενδογενείς παράγοντες π.χ. από την τοιχοποιία κλπ) τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε εξαιρετικά ευαίσθητες επιφάνειες (ζωγραφικές) ενώ η αδυναμία μεταφοράς τους επιβάλλει την ανάπτυξη μεθοδολογιών καθαρισμού που να συνδυάζουν φορητότητα και αυτοματοποίηση.

Στην παρούσα εργασία θα δοθεί έμφαση:

α)  στη συστηματική μελέτη αφαίρεσης με λέιζερ των διαφόρων τύπων βιολογικών προσβολών σε πέτρινα υποστρώματα και στην ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας καθαρισμού ανά τύπο βιολογικής επικάθισης.

β)  στη συστηματική μελέτη αφαίρεσης με λέιζερ των διαφόρων τύπων ακρυλικών χρωστικών και στην ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας καθαρισμού από ακρυλικά υποστρώματα.

γ)  στη συστηματική μελέτη αφαίρεσης με λέιζερ των διαφόρων τύπων επικαθήσεων από τοιχογραφίες και στην ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας καθαρισμού.

Η εργασία αυτή θα υποστηριχθεί ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα γνώσης για τεχνολογικές εφαρμογές στην συντήρηση έργων τέχνης, η οποία θα αναπτυχθεί στην ΕΕ 4. Στην εργασία αυτή η πλατφόρμα γνώσης θα εξειδικευθεί για την περιγραφή  των μεθοδολογιών  καθαρισμού και των πραγματικών παραδειγμάτων εφαρμογής αυτών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Επίσης η βάση γνώσης θα εμπλουτισθεί με μια κρίσιμη μάζα περιγραφών κατηγορικών μεθόδων, παραδειγμάτων εφαρμογών και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες επεκτάσεις σε οντολογίες για άλλα είδη αντικειμένων, μεθόδων και φαινομένων.

Εμπλεκόμενοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΗΔΛ- Μεθοδολογία αφαίρεσης με λέιζερ α) διαφόρων τύπων βιολογικής προσβολής από πέτρα β) διαφόρων ακρυλικών επιζωγραφίσεων από ακρυλικά υποστρώματα και γ) επικαθήσεων (π.χ. άλατα) από τοιχογραφίες
ΙΠ- Προσαρμογή συστήματος και εμπλουτισμός δεδομένων

Παραδοτέα:

α) Αναφορά για την μεθοδολογία αφαίρεσης με λέιζερ διαφόρων τύπων βιολογικών προσβολών από 1) πέτρινα υποστρώματα και 2) ζωγραφικές επιφάνειες (π.χ. τοιχογραφίες)

Διαθέσιμο εδώ:

β) Κινητική της διάλυσης διάλυσης ανθρακικού ασβεστίου σε ακόρεστα διαλύματά του και σε συνθήκες σταθερού κορεσμού διαφόρων τύπων μαρμάρου (ασβεστιτικά και δολομιτικά) παρουσία πρόσθετων (πολυμερή καρβοξυ μεθυλ ινουλίνης, φωσφονικά παράγωγα, θειϊκά και ιόντα φθορίου)

Διαθέσιμο εδώ:

γ) Ηλεκτρονικός επιστημονικός οδηγός για την μεθοδολογία καθαρισμού με τεχνικές λέιζερ

Διαθέσιμο εδώ: