Ενότητα 6

Διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας

Μήνας έναρξης:  1
Μήνας λήξης: 30
Συντονιστής: ΙΠ
Εμπλεκόμενοι φορείς: ΙΗΔΛ, ΙΜΣ, ΙΠ
Τεχνική περιγραφή ενότητας:

Η εκπαιδευτική δράση αφορά στην διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης των προηγούμενων δράσεων μέσα από την πρακτική εκπαίδευση νέων ερευνητών και επαγγελματιών στις νέες τεχνολογίες με τη μορφή εξειδικευμένων σεμιναρίων και θερινών σχολείων.

Στόχοι:

Για την επιτυχή και αποτελεσματική χρήση νέων μεθόδων ανάλυσης, διαγνωστικής, συντήρησης και τεκμη-ρίωσης στο πεδίο της συντήρησης απαιτείται η εξοικείωση των νέων επιστημόνων και επαγγελματιών με τις τεχνικές αυτές.
Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η διοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία ως στόχο έχουν να εισαγάγουν νέους επιστήμονες/ερευνητές ή/και επαγγελματίες συντήρησης στις βασικές έννοιες που διέπουν την εφαρμογή νέων μεθόδων αλλά και να προσφέρουν πειραματική εξοικείωση επί των τεχνικών αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική εξάσκηση (hands-on experience) η οποία επιτρέπει στο χρήστη να κατανοήσει τον τρόπο διεξαγωγής εξειδικευμένων μετρήσεων ή εφαρμογής τεχνικών έτσι ώστε να αξιολογήσει την εφαρμοσιμότητά τους σε πραγματικά προβλήματα και να προτείνει νέες εφαρμογές ή βελτιώσεις στις μεθόδους.
Σημειώνεται ότι τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ κατέχουν σημαντική εμπειρία διοργάνωσης τέτοιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και σχολείων
http://www.ims.forth.gr/workshop2012/
http://www.iesl.forth.gr/research/course.aspx?id=3

EE6a      EE6b EE6c
Συντηρήτρια από τον Οργανισμό Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Ολλανδίας (Cultural Heritage Agency of the Netherlands, OCW-RCE) εξασκείται στη χρήση λέιζερ για τον καθαρισμό κρούστας από μάρμαρο (αριστερά) και φοιτητές συντήρησης εισάγονται στη χρήση συστήματος LIBS (δεξιά). Εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργανώθηκε στο ΙΗΔΛ στο πλαίσιο του Ευρωπαίκού έργου CHARISMA (18-22/06/2012) Φοιτητές εξασκούνται στη χρήση γεωφυσικών τεχνικών για διασκοπήσεις πεδίου (ΙΜΣ)

Ειδικότερα προτείνεται η διεξαγωγή των παρακάτω, που θα απευθύνονται σε διεθνές κοινό και ως εκ τούτου θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα.

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Remote Sensing Techniques in Archaeological Research» (IΜΣ)
  • Θερινό σχολείο «Σύγχρονες μέθοδοι λέιζερ στην ανάλυση διαγνωστική και συντήρηση» (ΙΗΔΛ)
  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Τεχνικές λέιζερ στη συντήρηση» (ΙΗΔΛ)