Πληροφορίες

Οι δράσεις, που προτείνεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια αυτού του έργου εμπίπτουν στους παρακάτω βασικούς άξονες:

 • επιστήμη και τεχνολογία για ανάλυση, ανίχνευση και επέμβαση(π.χ. μέθοδοι ανάλυσης, γεωδιασκόπησης αρχαιολογικών χώρων, καθαρισμού πινάκων με laser κά)
 • Άϋλο πολιτισμικό περιεχόμενο (βιβλία, αρχεία, βάσεις δεδομένων)
 • Υλικά αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς (μουσειακά αντικείμενα, μνημεία, χώροι)

Οι εφαρμογές αυτές δημιουργούν, βελτιώνουν, τροποποιούν, διαμοιράζουν και ανταλλάσουν πληροφορίες και γνώσεις δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τελευταίας κατάστασης γνώσης και πρακτικών εφαρμογών, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Applications

Οι εφαρμογές που θα σχεδιασθούν και υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου εμπίπτουν στις παρακάτω πέντε (5) ενότητες εργασίας (ΕΕ 1-5):

Έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Ανάπτυξη και χρήση φορητών διατάξεων και οργανολογίας για την επιτόπια ανάλυση υλικών, δομική διάγνωση και συντήρηση/αποκατάσταση αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς και μνημείων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης αρχαιολογικών χώρων με έμφαση στην χρήση του χώρου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Πρόταση για Εθνική υποδομή χωρικών δεδομένων (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και άλλοι χώροι πολιτισμού) με βάση την οδηγία INSPIRE και τις εφαρμογές της σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4Ολοκληρωμένη διαχείριση και παρουσίαση των πληροφοριών (επιστημονικών, τεχνικών, ιστορικών και αισθητικών) της πολιτισμικής κληρονομιάς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5Καινοτόμες τεχνικές στην ανάλυση, διάγνωση, συντήρηση αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς.

Εκπαίδευση – Διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 :H ενότητα αυτή εστιάζεται στην πρακτική εκπαίδευση νέων ερευνητών και επαγγελματιών στις νέες τεχνολογίες με τη μορφή εξειδικευμένων σεμιναρίων και θερινών σχολείων.

 

Στόχοι του Έργου – Αναμενόμενα  Αποτελέσματα

Ο στόχος του έργου είναι η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη σύγχρονων/καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων με εφαρμογές στην ανάλυση/διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών/ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Κεντρικό όραμα είναι το ΙΤΕ να αποτελεί διεθνώς ένα ισχυρό πόλο παραγωγής γνώσης και ένα σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων και την εφαρμογή τους στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Οι ειδικοί στόχοι εκφράζονται μέσω των προτεινόμενων Ενοτήτων Εργασίας.

Ειδικότερα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι :

 • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθοδολογιών διαχείρισης της πληροφορίας, διάγνωσης, ανάλυσης και επεμβάσεων αποκατάστασης σε αντικείμενα και μνημεία ιστορικής και αρχαιολογική αξίας με άμεση πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα της συντήρησης και μελέτης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
 • Η ποιοτική αναβάθμιση των αναλυτικών, διαγνωστικών, επεμβατικών και αρχειακών/διαχειριστικών υπηρεσιών που θα είναι στην διάθεση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς η οποία θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μια πιο ορθολογιστική και αποδοτική διαχείριση του χρόνου, του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων.
 • Η εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων με αντικείμενο έρευνας στον χώρο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς καθώς και την διασπορά της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας και εμπειρίας στους επαγγελματίες του χώρου με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και την δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Το προτεινόμενο πλάνο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί δυναμικό και τεχνογνωσία που προϋπάρχουν στο ΙΤΕ και να οδηγήσει σε περαιτέρω ενδυνάμωση των σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων των Ινστιτούτων αλλά και να ενισχύσει τις μεταξύ τους συνεργασίες.

Μια τέτοια ανάπτυξη αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω ερευνητικών συνεργασιών και παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε φορείς πολιτισμικής κληρονομιάς. Παράλληλα εξειδικευμένα προϊόντα που θα αναπτυχθούν (π.χ. φορητή οργανολογία, εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης πληροφορίας) αναμένεται να δημιουργήσουν προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

 Οργανωτική δομή και μηχανισμός λήψης αποφάσεων

Η οργανωτική δομή  της διαχείρισης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να συνδυάζει την απλότητα και την εύκολη επικοινωνία μεταξύ των Ινστιτούτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανάμειξη όλων των Ινστιτούτων στην εκπλήρωση των στόχων του έργου.

Το ΙΗΔΛ θα έχει την γενική ευθύνη για την διαχείριση του έργου. Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου ορίζεται ο Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΛΟΣ με μακρά εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά κονδύλια.

Ο συντονιστής και ένας ερευνητής από κάθε Ινστιτούτο θα συμμετάσχουν στην Συντονιστική Ομάδα του έργου ενώ ορίζεται και αναπληρωτής (εντός παρενθέσεων) για κάθε Ινστιτούτο.

ΙΗΔΛ: Δημήτριος Άγγλος (Κων/νος Καλπούζος)
ΙΥΜ: Πουλίκος Πραστάκος
ΙΜΣ: Απόστολος Σαρρής
ΙΕΧΜΗ: Πέτρος Κουτσούκος
ΙΠ: Martin Doerr
ΙΜΒΒ: Δημήτριος Καφετζόπουλος

Η Συντονιστική Ομάδα στοχεύει στο να διασφαλίζει ότι τα συνεργαζόμενα Ινστιτούτα θα φέρουν σε πέρας τις υποχρεώσεις τους και αποτελεί το επίσημο όργανο για τη λήψη αποφάσεων. Η Συντονιστική Ομάδα θα συνεδριάζει 2 φορές ετησίως ενώ θα συγκαλείται εκτάκτως αν παραστεί ανάγκη. Ο συντονιστής θα προεδρεύει στη Συντονιστική Ομάδα και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Κάθε αντιπρόσωπος στη Συντονιστική Ομάδα θα είναι υπεύθυνος για τον εσωτερικό συντονισμό των δραστηριοτήτων του έργου στο Ινστιτούτο του.

Η Συντονιστική Ομάδα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της προόδου του έργου και τα καθήκοντα της είναι:

 • να διασφαλίζει ότι τα συνεργαζόμενα Ινστιτούτα τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
 • να διασφαλίζει τη ροή της επικοινωνίας των Ινστιτούτων
 • να αποφασίζει για τυχόν προτεινόμενες αλλαγές για την εφαρμογή του σχεδίου
 • να απαιτεί όλες τις απαραίτητες αλλαγές από τους υπεύθυνους των ενοτήτων εργασίας ώστε να διορθώσουν τυχόν παρεκκλίσεις από το σχέδιο εφαρμογής
 • να αξιολογεί την επίτευξη των στόχων για τους αντικειμενικούς στόχους του έργου

Ο συντονιστής θα σχεδιάζει και θα εποπτεύει τις επιστημονικές και τεχνικές οδηγίες σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους του έργου.  Θα έχει την ευθύνη:

 • να διασφαλίζει ότι το έργο θα επιτύχει τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς στόχους όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν τεχνικό δελτίο
 • να εποπτεύει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των παρεκκλίσεων των πόρων από τα υπεσχημένα στο παρόν τεχνικό δελτίο και την προώθηση των απαραίτητων διορθώσεων
 • να εποπτεύει την ποιότητα των παραδοτέων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Ινστιτούτων
 • να διευκολύνει τη ροή πληροφοριών, συνεργασίας και σύμπραξης μεταξύ των Ινστιτούτων.
 • να εποπτεύει τα στοιχεία κινδύνου και την προσαρμογή της κατανομής των ανθρωπομηνών σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των εταίρων
 • να διαμεσολαβεί και να χειρίζεται τις διαφορές μεταξύ των Ινστιτούτων
 • να συντονίζει και να αντιπροσωπεύει την κοινοπραξία σε σημαντικές συναντήσεις οι οποίες θα τροφοδοτήσουν το έργο με χρήσιμα στοιχεία.
 • να συντονίζει και να δημοσιεύει τα αποτελέσματα του έργου
 • να διασφαλίζει την προετοιμασία για την έγκαιρη αποστολή των οικονομικών αναφορών σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμμάτων της ΚΔ-ΙΤΕ
 • να συντονίζει θέματα που αφορούν στη σύμβαση: τροποποιήσεις, συμφωνητικό της κοινοπραξίας, υποβολή στοιχείων για τον οικονομικό έλεγχο κλπ.
Μηχανισμός και Διαδικασίες για τη ροή επικοινωνίας

Η ροή επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση λιστών αλληλογραφίας, συμβατικές μεθόδους επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ) και δύο ετήσιες συναντήσεις της Συντονιστικής Ομάδας.