Συνέδρια

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Ιούνιος 2015, Πάτρα

(http://www.pesxm10.gr/ )(Δημοσίευση πλήρους εργασίας στα πρακτικά του συνεδρίου-Υπό έκδοση)

Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Κονιαμάτων Μνημείων, Σ. Ροκίδη και Π.Κουτσούκος

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Επιστήμης Χημικής Μηχανικής

CONFERENCE ON THE CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE, ATHENS, 25-29 May 2015

(http://conservationconf.gr/)

Detecting traces of pigments on Venetian and Ottoman sculptures in Heraklion area, Crete (Greece), using portable laser spectroscopic instruments, M. Vakondiou, P. Siozos, A. Philippidis, K. Melessanaki, Z.E. Papliaka, G. Magganas, A. Diamanti, O. Gratziou, D.Anglos

Laser assisted removal of dark cement crusts from the mineral gypsum (selenite) architectural elements from the peripheral monuments of the archaeological site of Knossos, G. Grammatikakis, K. Demadis, K. Melessanaki, P. Pouli

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

TECHNART 2015 − Catania, April 27 – 30, 2015

(http://technart2015.lns.infn.it/)

Pigments characterization in Russian icons in Greece (15th-20th CE) using portable laser spectroscopic instruments, Z. E. Papliaka, P. Siozos, A. Philippidis, K. Melessanaki, J. Boycheva, O. Gratziou, E. Perdikari, M. Filippousi, I. Tsivgouli, D.Anglos

A multi-technique approach, based on mobile laser instruments, for the in-situ, integrated study of artworks, P. Siozos, A. Philippidis, Z.E. Papliaka, K. Melessanaki, M. Vakondiou, O. Gratziou, D. Anglos

Aging studies of dammar and mastic varnishes by employing nonlinear imaging microscopy techniques, George Filippidis, Meropi Mari, Lambrini Kelegkouri, Aggelos Philippidis, Aleksandros Selimis, Kristallia Melessanaki, Maria Sygletou, Costas Fotakis

The role of the analytical tools for the laser restoration of selenite ornamental elements from the Minoan palace of Knossos, I. Grammatikakis, K. Melessanaki, A. Philippidis, K. Hatzigiannakis, P. Pouli, K.D. Demadis

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

RESTeCH II, 2nd REmote Sensing Technologies in Cultural Heritage Workshop, 9th-20th February 2015

The main scope of RESTeCH II Workshop is to introduce undergraduate and graduate students, post doc researchers and professionals to the basic operations and spatial analyses of Geographical Information Systems (GIS) within the domain of cultural heritage and cultural resources management. The International Workshop consists of lectures of the fundamental principles of GIS and practical exercises for the operation of platforms such as ArcGIS and qGIS. The lectures will provide a background of the use of the particular software, the fundamental concepts of various spatial analyses and the basic processing methods, along with directions of producing good quality maps and ways of disseminating them on the web.

The workshop is organized by the Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing & Archaeoenvironment under the framework of “KRIPIS – POLITEIA: Culture-Technology: New technologies in research, study, documentation and accessibility in the information of items and monuments of cultural heritage (2013-2015)”, that is financed by the Operational Program «Competitiveness and entrepreneurship» of the National Strategic Reference Framework (NSRF 2007-2013).

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

«Συντηρητές σε κίνδυνο/ conservators at risk», Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2014

Προσκεκλημένη ομιλία στην επιστημονική ημερίδα του συλλόγου συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ)

Η ακτινοβολία λέιζερ στη μελέτη και συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς: Ασφάλεια και ορθή χρήση, Π. Πουλή,

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

10th International Conference on Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA X), 9 June 2014, Sharjah, UAE

INVITED ORAL Presentation

Two wavelength laser cleaning; fine tuning the operative parameters for various materials and conservation challenges, P. Pouli, K. Melessanaki, C. Fotakis

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

RESTeCH I, 1st REmote Sensing Technologies in Cultural Heritage Workshop, 17th-28th February 2014

The main scope of RESTeCH I Workshop is to introduce undergraduate and graduate students, post doc researchers and professionals to the latest developments of advanced technologies within the domain of cultural heritage and cultural resources management. A series of targeted lectures will be given by expert researchers focusing on archaeological geophysics and geology, marine archaeology and geophysics, geographical information systems and satellite remote sensing. The lectures will provide a background of the use of the particular techniques in archaeological research, the fundamental concepts of each of the technique involved and the basic processing methods that are applied in each method. A number of examples from actual archaeological fieldwork surveys will be demonstrated in order to familiarize the audience with the results and the interpretation of them.

The workshop is organized by the Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing & Archaeoenvironment under the framework of “KRIPIS – POLITEIA: Culture-Technology: New technologies in research, study, documentation and accessibility in the information of items and monuments of cultural heritage (2013-2015)”, that is financed by the Operational Program «Competitiveness and entrepreneurship» of the National Strategic Reference Framework (NSRF 2007-2013).

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών