Ελληνικά

Company missions

 

Στο πλαίσιο της προώθησης των διεθνών τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών του Ιδρύματος, το Γραφείο Διαμεσολάβησης αναλαμβάνει την διοργάνωση επιχειρηματικών επισκέψεων - αποστολών στο εξωτερικό συνοδεύοντας ερευνητές του ΙΤΕ και προετοιμάζοντας τις σχετικές επαφές με ξένες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σε ειδικές περιπτώσεις, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση της επίσκεψης ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για λογαριασμό Ινστιτούτων του ΙΤΕ.

Οι επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό μπορούν να λάβουν τις ακόλουθες μορφές ή και συνδυασμό τους:

  • Επίσκεψη στους χώρους επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε μία γεωγραφική περιοχή όπου υπάρχει εντοπισμένη επιχειρηματική ευκαιρία για το ΙΤΕ.
  • Συμμετοχή σε Ημερίδα Μεταφορά Τεχνολογίας (ΗμεΤ) ως παράλληλη εκδήλωση κάποιας διεθνούς εμπορικής Έκθεσης ή Συνεδρίου. Οι ΗμεΤ είναι ένα σύνολο από διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα με βάση τα ταιριάσματα μεταξύ των προσφορών και των ζητήσεων τεχνολογίας που υποβλήθηκαν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Συμμετοχή με stand σε Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εμπορικές εκθέσεις επιστημονικών συνεδρίων.
  • Συμμετοχή σε επενδυτικά φόρουμ στην Ελλάδα (Venture Capital Forum) ή το εξωτερικό.
Το ΓΔΜ μπορεί να οργανώσει επιχειρηματικές αποστολές κατόπιν συγκεκριμένης πρότασης-αναγκών κάποιου(ων) ινστιτούτου(ων).

Το ΓΔΜ χρησιμοποιεί την υποδομή και την εμπειρία του ΠΡΑΞΗ στη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών καθώς και τα ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία συμμετέχει.

Δείτε τις επόμενες προγραμματισμένες επιχειρηματικές αποστολές