Στοιχεία επικοινωνίας

Σύλλογος Εργαζομένων Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτης

τηλ: 2810391778, 2810391456, 2810391821, Fax: 2810391641
E-mail: seite at admin.forth.gr,
Web site: www.forth.gr/se