Πλαίσιο λειτουργίας Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας