ΠΡΩΤΕΑΣ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Job Board

ΠΡΩΤΕΑΣ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη, εξέλιξη και εφαρμογή μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων με έμφαση σε τεχνικές φθορισμού για τη μελέτη και χαρακτηρισμό υλικών σε ζωγραφικά έργα τέχνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεχνικό παράρτημα του έργου (https://www.iesl.forth.gr/en/project/proteas)

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

PROTEAS - ΠΡΩΤΕΑΣ - Advanced System for collection and management of analytical data for documentation and conservation of large-scale paintings in an open laboratory

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες ή την μηχανική (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών ή συναφή πεδία)
  • Υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών (Φασματοσκοπία Απορρόφησης, Φθορισμού κ.α.) για την ανάλυση και το χαρακτηρισμό υλικών
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων για τη μελέτη υλικών σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικά, ιστορικά ευρήματα, μνημεία, έργα τέχνης)

Desirable Qualifications

  • Ερευνητικό/ επιστημονικό έργο μετά την απόκτηση του διδακτορικού (επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια με αντικείμενο σχετικό με το έργο)
  • Καλή γνώση των υλικών που απαντούν σε αρχαιολογικά/ιστορικά αντικείμενα και έργα τέχνης
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαστηριακών πειραματικών διατάξεων και οργανολογίας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΕΑΣ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

5 μήνες

Funding

Announcement Date: 20.12.2022
Closing Date: 30.12.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser