Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «CHEVOPIN»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «CHEVOPIN»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Χ7Ο469ΗΚΥ-14Θ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/1/2023
Announcement Date:
Closing Date: 03.01.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences