Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «PPP_Phenolics»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «PPP_Phenolics»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ρ38469ΗΚΥ-ΓΞΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/1/2023
Announcement Date:
Closing Date: 03.01.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences