Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “INTEGRAL”

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “INTEGRAL”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩΚΚ469ΗΚΥ-60Η) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/1/2023
Announcement Date:
Closing Date: 03.01.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences