Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας

Job Board

Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας

Position Description

Ατομική, Μοριακή και Οπτική Φυσική

Required Qualifications

Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

β) Να έχουν τα προσόντα  που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την Β’ βαθμίδα Ερευνητή

ήτοι να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους, για παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων και το ερευνητικό και επιστημονικό τους εν γένει έργο πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Για τη Β’ βαθμίδα τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι:

    - να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν  προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν  και να κατευθύνουν  την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν  πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν  διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν  προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.

γ)  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.

δ)  Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

ε)  Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού

Application Procedure

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενες να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr.

Για την αναλυτική προκήρυξη ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related documents"

Appointment Duration

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Announcement Date: 20.01.2023
Closing Date: 17.03.2023
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser