Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ι83469ΗΚΥ-82Μ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences