Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Ασβεστοποίηση ενδοφακών»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Ασβεστοποίηση ενδοφακών»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ3ΖΒ469ΗΚΥ-ΕΨΥ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/1/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/2/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences