Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Integrated Master στην Επιστήμη Υπολογιστών,Μηχανική Υπολογιστών ή Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής συναφούς πεδίου

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Integrated Master στην Επιστήμη Υπολογιστών,Μηχανική Υπολογιστών ή Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής συναφούς πεδίου

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”). Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”).
Announcement Date: 27.01.2023
Closing Date: 06.02.2023
Institute: Institute of Computer Science