Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο του έργου "PLANET"

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο του έργου "PLANET"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ρ904469ΗΚΥ-ΞΛ5) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023
Announcement Date:
Closing Date: 06.03.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences