Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "SELFNANOPUD"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "SELFNANOPUD"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 60ΘΑ469ΗΚΥ-9ΓΑ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023
Announcement Date:
Closing Date: 06.03.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences