Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/ριας στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΠΛΑΣΜΑ (REMPLASMA)»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/ριας στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΠΛΑΣΜΑ (REMPLASMA)»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΧΠΖ469ΗΚΥ-ΖΡΡ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023
Announcement Date:
Closing Date: 06.03.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences