Μια θέση Φαρμακοποιού στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Job Board

Μια θέση Φαρμακοποιού στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 63ΧΓ469ΗΚΥ-ΝΚΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023
Announcement Date:
Closing Date: 06.03.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences