Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "PyroTRACH"

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "PyroTRACH"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ξ9Η469ΗΚΥ-ΒΧ9) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023
Announcement Date:
Closing Date: 06.03.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences