Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «HΙPERION»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «HΙPERION»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΨΔ469ΗΚΥ-Κ34) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/4/2023
Announcement Date:
Closing Date: 04.04.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences