Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Εργαστήριο Θερμομηχανικής Ανάλυσης – ΠΑΡ13506»

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Εργαστήριο Θερμομηχανικής Ανάλυσης – ΠΑΡ13506»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΒΜ6469ΗΚΥ-ΖΘ4) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/4/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences