Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης έργων

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης έργων

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου
ή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης έργων
με έδρα τα Ιωάννινα

Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή/και επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας ή/και επιστήμες ιατρικής και υγείας ή και γεωπονικές επιστήμες ή και οικονομικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati).

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Κατεβάστε την Αίτηση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Άρση αναστολής της λήξης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών - 3 η Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με έδρα τα Ιωάννινα και κωδικό θέσης TTO_ION_APRIL_2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Announcement Date: 21.04.2023
Closing Date: 11.05.2023
Institute: PRAXI Network