Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ρ60Μ469ΗΚΥ-ΠΜΝ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/4/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 5/5/2023
Announcement Date:
Closing Date: 05.05.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences