Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “RFCS”

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “RFCS”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΤΧΘ469ΗΚΥ-Υ0Χ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023
Announcement Date:
Closing Date: 08.06.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences