Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΩ8Β469ΗΚΥ-4ΧΥ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023  
Announcement Date:
Closing Date: 08.06.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences