Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "GBMinAIRS"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "GBMinAIRS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΨ0469ΗΚΥ-24Ν) Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023
Announcement Date:
Closing Date: 08.06.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences