Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου "AeroPlas"

Job Board

Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου "AeroPlas"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΡΒΙ469ΗΚΥ-ΤΜΜ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences