Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ2Ν469ΗΚΥ-Ρ3Τ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/6/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/6/2023
Announcement Date:
Closing Date: 29.06.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences