Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΓΥ469ΗΚΥ-ΜΥ8) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/6/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/6/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences