Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΟΤ469ΗΚΥ-ΘΜ3) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/6/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2023
Announcement Date:
Closing Date: 30.06.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences