Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΑΝΡ469ΗΚΥ-Ψ9Σ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/6/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences