Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή έργου – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - και τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή υποτροφίας - Διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Υποψήφιους/ες Διδάκτορες) ή Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος», Ακρωνύμιο: InnoPP κωδικός ΠΣΚΕ «TAEDR-0535675» [Ref # ESP-0464 & ESP-0465]

Job Board

Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή έργου – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - και τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή υποτροφίας - Διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Υποψήφιους/ες Διδάκτορες) ή Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος», Ακρωνύμιο: InnoPP κωδικός ΠΣΚΕ «TAEDR-0535675» [Ref # ESP-0464 & ESP-0465]

Announcement Date: 21.06.2023
Closing Date: 01.07.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology