ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση τεχνικού

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση τεχνικού

Position Description

Τεχνικός Έρευνας σε θέματα Αισθητήρων Οπτικών Ινών, με έμφαση σε τεχνολογίες ανίχνευσης αερίων αναλυτών, με χρήση περιοδικών δομών Bragg σε οπτικές ίνες

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικού/Μηχανικού
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία μέσω δημοσιεύσεων σε θέματα αισθητήρων οπτικών ινών
  • Εμπειρία σε θέματα φωτοπολυμερισμού με χρήση λέιζερ
  • Γνώση αγγλικής

Desirable Qualifications

Εμπειρία σε θέματα ανίχνευσης αερίων με οπτικές ίνες

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες
Announcement Date: 14.07.2023
Closing Date: 24.07.2023
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser