Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TAEDR-0535850-«Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», ΟΠΣ ΤΑ 5149305» και ακρωνύμιο «Brain Precision» [Ref # ESP-0494]

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TAEDR-0535850-«Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», ΟΠΣ ΤΑ 5149305» και ακρωνύμιο «Brain Precision» [Ref # ESP-0494]

Announcement Date: 03.08.2023
Closing Date: 13.08.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology