ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_ΗΕR_AUG_2023)

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_ΗΕR_AUG_2023)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου
ή έργου.

κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Announcement Date: 10.08.2023
Closing Date: 21.08.2023
Institute: PRAXI Network