Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “RFCS”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “RFCS”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Θ81469ΗΚΥ-Ω8Π) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/10/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences