Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΛΣ469ΗΚΥ-ΚΒ6) Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/9/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2023
Announcement Date:
Closing Date: 04.10.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences