Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “RFCS”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “RFCS”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΦ9469ΗΚΥ-ΜΗΤ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/9/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences