Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ2ΧΛ469ΗΚΥ-ΙΞΧ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/9/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences