Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64Σ8469ΗΚΥ-ΡΨΑ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/9/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences