Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “ULEDYCA”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “ULEDYCA”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΤΞ1469ΗΚΥ-ΠΥΥ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/9/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 5/10/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences