ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ADMIN_HER_OCT_2023)

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ADMIN_HER_OCT_2023)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Διοικητικής Υποστήριξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«ΔΑΥΠΕΚΝΕ: Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Άξονας προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» και ή/και άλλων έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης ADMIN_HER_OCT_2023

Κατεβάστε την πρόσκληση

Παράταση ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 30/10/23 στις 17.00 μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Announcement Date: 04.10.2023
Closing Date: 16.10.2023
Institute: PRAXI Network