ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/ής συνεργάτη

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/ής συνεργάτη

Position Description

Θέση Μετα-διδακτορικού επιστήμονα σε θέματα σύνθεσης φωτο-ευαίσθητων πολυμερών

Required Qualifications

  • Πτυχίο Επιστήμης/Τεχνολογίας Υλικών  
  • Μεταπτυχιακό σε Επιστήμη/Τεχνολογία Υλικών  
  • Διδακτορικό σε Επιστήμη/Τεχνολογία Υλικών/Χημεία  
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνθεση φωτο-ευαίσθητων πολυμερών  
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνθεση ρητινών φωτολιθογραφίας
  • Γνώση Αγγλικής

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες
Announcement Date: 13.10.2023
Closing Date: 23.10.2023
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser