Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η μιτοχονδριακή αυτοφαγία ως μηχανισμός διασφάλισης της λειτουργικότητας και της επιβίωσης των νευρικών κυττάρων κατά τη γήρανση - Neuromitophagy» με κωδικό HFRI-FM17C3-0869 [Ref # ELD-0543]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η μιτοχονδριακή αυτοφαγία ως μηχανισμός διασφάλισης της λειτουργικότητας και της επιβίωσης των νευρικών κυττάρων κατά τη γήρανση - Neuromitophagy» με κωδικό HFRI-FM17C3-0869 [Ref # ELD-0543]

Announcement Date: 20.10.2023
Closing Date: 30.10.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology