ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999, επαναπροκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.


ΘΕΣΗ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΠΕ)


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τμήμα Υλοποίησης Έργων Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΤΕ με αντικείμενο την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, κτηριακών έργων και έργων περιβάλλοντος χώρου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Υπόδειγμα Αίτησης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα

Announcement Date: 09.11.2023
Closing Date: 27.11.2023
Institute: Central Administration