Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30.

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30 απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση, όπως κατωτέρω.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.


ΑΜΟΙΒΗ: H αμοιβή μικτά μηνιαίως θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α).


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : Ηράκλειο Κρήτης ΙΤΕ, Ν. Πλαστήρα 100, ΤΚ 70013, Βασιλικά Βουτών

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Announcement Date: 21.11.2023
Closing Date: 30.11.2023
Institute: Central Administration