Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Regenerative Fuel Cell System», ακρωνύμιο: RFCS

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Regenerative Fuel Cell System», ακρωνύμιο: RFCS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 63Ο5469ΗΚΥ-ΤΚΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/11/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2023
Announcement Date:
Closing Date: 01.12.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences