Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου "Ασβεστοποίηση ενδοφακών" & κωδικό ΠΑΡ13501

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου "Ασβεστοποίηση ενδοφακών" & κωδικό ΠΑΡ13501

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΙΔ469ΗΚΥ-Ν5Ζ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/11/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2023
Announcement Date:
Closing Date: 01.12.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences